13, Bolshaya Pirogovskaya street

To view click on any part of the image

Location

Next mansion
43, Bolshaya Yakimanka street
1910-2021