67, Pyatnitskaya street

To view click on any part of the image

Pyatnitskaya street, 67. 1989 – 2020

Next mansion
8, Spasopeskovsky lane
1967-2020