20, Khlebny lane

To view click on any part of the image

Khlebny lane, 20, 2023-1910

Next mansion
56, Bolshaya Nikitskaya street
1935-2022