7, Povarskaya street

To view click on any part of the image

Povarskaya, street, house 7. Western facade, 1976-2023

Next mansion
29, Prechistenskaya embankment
1905-2019