Povarskaya street, house 46. City estate of Y.M. Shlosberg