46, Povarskaya street

To view click on any part of the image

Povarskaya street, 46. East facade, 1917-2023

Next mansion
7, Povarskaya street
1976-2023