Povarskaya st., 44
Povarskaya street, 44. North-western facade, 1903 - 2022
Povarskaya street, 44. East facade, 1910 - 2022
Povarskaya street, 44. North-east facade, 1917