44, Povarskaya street

To view click on any part of the image

Povarskaya street, 44. North-western facade, 1903 - 2022

Next mansion
46, Povarskaya street
1917-2023