21, Ostozhenka street

To view click on any part of the image

Ostozhenka, 21. South-east facade, 1913 - 2022

Next mansion
44, Povarskaya street
1903-2022