11, Novokuznetskaya street

To view click on any part of the image

Location

Next mansion
21, Ostozhenka street
1913-2022