33-35 Pyatnitskaya street
33-35 Pyatnitskaya street. Facade. 2015 & 1890
33-35 Pyatnitskaya street. Front stairs. 2015 & 1890
33-35 Pyatnitskaya street. Cafe. 2015 & 1890