33-35, Pyatnitskaya street

To view click on any part of the image

33-35 Pyatnitskaya street. Facade. 2015 & 1890

Next mansion
67, Pyatnitskaya street
1989-2020